Tisztelt Látogatónk!

„A Vagyonfelügyelő tájékoztatja a Skoopy Kft. „cs.a.” partnereit, hitelezőit továbbá potenciális ügyfeleit, hogy a csődvagyon és hitelezői érdekek védelme érdekében 2020. augusztus 01. napját követően Igénybe Vevők által vásárolt „Bónusz” felhasználásával Partnerektől vásárolt termék illetve igénybe vett szolgáltatások tekintetében a Partnerek részére történő pénzügyi kifizetéseket nem ellenjegyzi, azaz engedélyezi. Vagyonfelügyelő korábbi közleményében azt rögzítette, hogy 2020. május 5. napjától az Igénybe Vevők által vásárolt „Bónusz” felhasználásából partnerek felé keletkező fizetési kötelezettségek teljesítésének nem látja akadályát. A Skoopy Kft „cs.a.” csődeljárás alatti működésének eredménye fényében vagyonfelügyelő megállapította, hogy a csődvagyon és hitelezői érdekek védelme nem teszi lehetővé a korábbi közlemény szerinti kifizetések változatlan engedélyezését. Tekintettel arra, hogy a döntés potenciális vásárlók, fogyasztók illetőleg partnerek nagy körét érinti így vagyonfelügyelő a fentiek szerint megfelelő határidő biztosít, hogy mind a fogyasztók mind a partnerek megfelelően értesülhessenek a döntésről. A Vagyonfelügyelő tehát kizárólag a 2020. május 5 napjától 2020.augusztus 01. napjáig terjedő időszakban vásárolt „Bónuszok” felhasználásával Partnerektől vásárolt termék illetve igénybe vett szolgáltatások tekintetében ellenjegyzi, azaz engedélyezési a kifizetéseket függetlenül a „Bónusz” felhasználásának időpontjától. Vagyonfelügyelő az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy a fentiek kizárólag a csődeljárás időszaka alatti kifizetésekre vonatkoznak.”

 

Budapest, 2020. július 20.

 

Tihanyi Nikolett

Vagyonfelügyelő

Skoopy Kft „cs.a.”

 

*

Tisztelt Hitelező!

A SKOOPY Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a.” (székhelye: 1065 Budapest, Révay köz 4.., cégjegyzékszáma: 01-09-933339, adószáma: 12414682-2-42.) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 17.§-a-alapján az alábbiakról tájékoztatja Önöket.

A Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.3/2020/9. számú végzésével határozott annak Cégközlönyben történő közzétételéről, hogy az SKOOPY Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a.” csődeljárását elrendelte. A közzététel időpontja és egyben a csődeljárás kezdő időpontja 2020. május 05. napja.

Jelen levelem mellékleteként csatolom Cstv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott okiratokat (1. sz. melléklet), illetve az SKOOPY Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a.” fizetőképesség helyreállítását és az adósságrendezést célzó programot, valamint előzetes egyezségi javaslatot (2. sz. melléklet)  mely kapcsán kérem a Tisztelt Hitelezőt, hogy

 

2020. július 3. napján 9 órai kezdettel,
az Illovszky Rudolf Stadionban, 1139 Budapest XIII., Fáy u. 58. szám alatt tartandó egyezségi tárgyaláson részt venni szíveskedjen.


Az SKOOPY Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a.” Adós tájékoztatja a hitelezőit, hogy az egyezségi tárgyaláson a hitelezők személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. 

A hitelezőknek és a képviselőknek e minőségüket - erre irányuló külön felhívás nélkül is - a vagyonfelügyelő számára is igazolniuk kell.

Igazolásként elfogadható 

  • érvényes személyigazolvány
  • lakcímkártya
  • 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, eredeti vagy hiteles másolati példányával 
  • aláírási címpéldány vagy aláírás-minta eredeti vagy hiteles másolati példányával, továbbá 
  • amennyiben nem a hitelező, illetve a hitelező törvényes képviselője vesz részt a tárgyaláson, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányával igazolni szükséges.


Tájékoztatom, hogy a Cstv. 8.§ (2) bekezdésében és a Cstv. 14.§ (1) bekezdésében felsorolt iratokat, illetve a fizetőképesség helyreállítását és adósságrendezését célzó program, valamint előzetes egyezségi javaslatot a hitelezők 2020. június 26-tól munkanapokon – Pappné Belák Gyöngyivel + 36 70204 4464. telefonszámon számon előre egyeztetett időpontban - megtekinthető a ZG Investum Kft. cég székhelyén, (1137 Budapest, Szent István körút 18.) sz. alatti címen.

Budapest, 2020. június 22.

Tisztelettel:

SKOOPY Korlátolt Felelősségű Társaság "cs.a.”
Heller Gábor ügyvezető

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

 

*

 

 

http://skoopy.hu/hit-felh2.png